Thesis Ugent Rechten

Thesis Ugent Rechten-19
Hieronder wordt de lijst van de masterproefdomeinen voor de periode 2019-2021 weergegeven, waarbinnen studenten voor de komende twee jaar aan de masterscriptie zullen werken.

Tags: Sam Houston State University Admission EssayCritical Thinking Skills For StudentsIng Cover Letter WithoutLouisiana Purchase EssaySpinoza Critical EssaysUw Madison EssayDelaware Valley College Admissions EssayPay Someone To Write Your EssayDo My Math Homework FreeAp English Language And Composition Compare And Contrast Essay

De student kiest - in overeenstemming met de facultaire verdeelprocedure - in principe bij de aanvang van het mastercurriculum (i.e.

bij de aanvang van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) het masterproefdomein waarbinnen hij de scriptie zal schrijven.

I.3 van de Codex Hoger Onderwijs is de masterproef een werkstuk waarmee een mastersopleiding wordt voltooid.

Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige schepping.

Studenten die deelname aan Prak Si S (een alternatieve masterproefinvulling met stages) ambiëren moeten toch verplicht deelnemen aan de keuzeprocedure voor het bepalen van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus masterproefdomein) omdat zij nog een selectieprocedure moeten passeren en dus niet zeker zijn dat zij aan Prak Si S zullen mogen deelnemen.

Ook in geval zij - om welke reden ook - niet meer deelnemen aan Prak Si S gedurende het verloop van hun masteropleiding, vallen zij terug op die keuze voor het masterproefdomein. Een ander domein is enkel nog mogelijk indien er nog plaats is (of een plaats vrij komt).

Het tweede deel van de masterproef bestaat uit de "masterscriptie deel 1: onderzoeksproject" (Masterproef deel II,a ten belope van 3 studiepunten) dat de methodologische voorbereiding betreft in de eerste fase van het mastercurriculum op het schrijven zelf van de masterscriptie in de tweede fase van het mastercurriculum (Masterproef deel II,b, genaamd "masterscriptie deel 2: onderzoek en rappportering" ten belope van 12 studiepunten).

Het tweede deel van de masterproef verloopt binnen een structuur van 41 masterproefdomeinen: ‘algemene’ masterproefdomeinen die overeenstemmen met de juridische plichtvakken, zowel van de bachelor als van de master (met inbegrip van rechtsgeschiedenis), uitgebreid met ‘transversale’ domeinen, en met de moot courts, allen goedgekeurd door de permanente onderwijscommissie.

Van Langenhove mag – met het oog op het afwerken van zijn thesis – de bibliotheek van de faculteit Rechten acht uur per week betreden. Begin januari wist Het Nieuwsblad te melden dat de omstreden opiniemaker nog steeds offi­cieel lid is van de nieuwe raad van bestuur van de universiteit.

“Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger zich heeft teruggetrokken”.“De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Ugent Rechten

The Latest from uralfashion.ru ©